Foretag.fi är byggd med validerad data/uppgifter från

Planera företagsuppstart

Även om det går att skapa välfungerande företag genom att prova sig fram, är sannolikheten betydligt större att nå framgång om man planera verksamheten noga.

Affärsplan Skatter
alternative
alternative

Komma igång/etablera företag

 • Jämför de företagsformer som finns i Finland att välja mellan och skapa sedan en etableringsanmälan (perustaminen) direkt online via Business Information System (YTJ.fi)
 • Tänk på att verksamhet inom exempelvis juridik, ekonomi, finans, vetenskap och teknik kan kräva särskilda tillstånd.
 • Företagarpensionsförsäkringen (FöPL) (YEL-vakuutus) är obligatorisk för företagare i åldern 18–68 år, förutsatt att verksamheten inbringar minst 7 799,37 euro om året som arbetsinkomst (år 2019).
 • Bokföringsplikt gäller alla företag i Finland.
 • Som företagare har du ansvaret för att ge arbetstagarna inskolning i arbetsuppgifterna.

Företagsform

I Finland finns det huvudsakligen fem olika bolagsformer att välja mellan. Vilken företagsform som är bäst beror på vilken sorts verksamhet som skall bedrivas samt dess omfattning. Nedan kan du lära dig mer om vad som gäller för respektive företagsform som finns tillgänglig att välja.

alternative

Aktiebolag (osakeyhtiö)

Aktiebolag är numera Finlands vanligaste företagsform. Totalt fanns det 269 ​​416 st (2019/07/02) aktiva aktiebolag registerade i Finland. Fördelarna med denna bolagsstruktur är flera. Exempelivs är det möjligt att vara mer än en företagsägare och ditt personliga ansvar/ekonomi åtskiljs tydligare från affärsverksamheten jämfört med hur det är för enskilda näringsidkare.

Fördelar och nackdelar:

+ Lämplig för alla företag. Särskilt för dem som söker tillväxt och har mer än en aktieägare.
+ Skulderna i ett aktiebolag påverkar inte aktieägarnas personliga ekonomi om inte eget kapital/personlig borgen används som säkerhet för skulderna.
+ Möjlighet att "skatteplanera".
+ Bolagsformen åtnjuter högst förtroende hos kunder och finansiärer.
- Mer krävande dokumentation/redovisning än för andra enklare företagsformer, att anlita ett bokföringsföretag rekommenderas.

alternative

Enskild näringsidkare (toiminimi)

Den enklaste och dessutom det vanligaste valet bland nyföretagare och förstagångs- entreprenörer. Lämpar sig väldigt väl för enmans-firmor så som bygg- och hantverksföretag. Men fungerar även väl för föreläsare, dataprogramerare, jordbrukare, skogsföretagare, konsulter och andra verksamheter där endast en enskild näringsidkare är aktiv. Enskild näringsidkare passar också för företagsverksamheter som bedrivs som bisyssla. Juridiskt och ekonomiskt bestämmer och ansvarar näringsidkaren själv för den verksamhet som företaget bedriver, vilket kan ha både för och nackdelar.

Fördelar och nackdelar:

+ Lämplig för ensamägare och småföretag.
+ Eventuella företagsförvärv kan dras av från skatt.
+ Företagaren kan också dra fördel av en lägre momsgräns. Behörighet beviljas om omsättningen under budgetåret är mindre än 30 000 euro. Företagaren kan sedan återkräva hela eller delar av den moms som han betalar.
+ Redovisning är enkelt och det är enkelt att avveckla verksamheten.
- Företagaren ansvarar personligen för alla företagets åtaganden. Dessutom finns det en risk för förvirring mellan affärs- och personliga pengar.
- Denna företagsform är inte nödvändigtvis det mest ekonomiskt fördelaktiga alternativet för deltidsentreprenörskap.

alternative

Öppet bolag (avoin yhtiö)

Ett öppet bolag i Finland motsvarar ett Handelsbolag i Sverige. Denna typ av företag bildas av två eller fler personer, i samband med etableringen tecknas ett bolagsavtal. Samtliga företagsägare (bolagsmän) delar solidariskt på borgensansvaret inom företaget och ansvarar gemensamt för bolagets beslut, förbindelser och skulder. Alla bolagsägare i ett öppet bolag är jämnbördiga och har tillsammans ett personligt ansvar för företagsverksamhet.

alternative

Kommanditbolag (kommandiittiyhtiö)

Kommanditbolag är i stort konstruerat på samma vis som ett öppet bolag med den skillnaden att det utöver en eller flera ansvariga bolagsmän även finns en eller fler tysta bolagsmän. Många gånger är den tysta bolagsmannen en investerare som satsat riskkapital på verksamheten i utbyte mot delägarskap. Det fanns 9 371 st öppna företag registerade i Finland (2019/07/02).

alternative

Andelslag(osuuskunta)

För att etablera ett andelslag, krävs minst tre personer. Andelslag är ett medlemsägt företag med en eller flera medlemmar. Varje medelm har en rösträtt i samband med andelslagets bolagsstämma och tillsammans ansvar samtliga företagsägare för andelslagets lån, skulder och andra juridiskt bindande avtal kopplade till andelslagets verksamhet.

Bli företagare i Finland som nordisk medborgare

En huvudtanke med EU/EES samarbetet är att människor skall kunna röra sig fritt mellan länderna och etablera verksamheter på en fri och större marknad. Som medborgare i ett annat nordiskt land är det relativt enkelt att starta en egen företagsverksamhet i Finland. Även icke-nordiska EU-medborgare kan ha möjlighet att starta företag i Finland, men det krävs ett par saker för att den som saknar medborgarskap skall kunna bli företagare, här går vi igenom förutsättningarna:

Introduktion starta företag i utlandet

Den som väljer att starta eget tar alltid en stor risk och om du planerar att göra det i ett annat land kan du förvänta dig ännu större utmaningar. Inför en företagsuppstart i utlandet bör du noga se över affärsidéen, anpassa affärsplanen så att den passar uppstartslandet, undersöka vilka tillgängliga finansiella medel som finns, möjliga distributionsvägar samt undersöka vilka sociala och personliga förutsättningar landet erbjuder dig som företagare. Se över försäkringar, pensionsavtal, arbetslöshetskassa och eventuella fackmedlemskap före uppstart.

Vilka är EU/EES-länder
För att kunna etablera sig som företagare i Finland krävs det ett EU/EES-medborgarskap

 • EU-länder:Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tjeckien, Tyskland, Ungern, Österrike
 • EES-länder:Island, Liechtenstein, Norge, Schweiz* (ingår inte i EU/EES men har specialavtal)
 • Andra nationella avtal gäller: Andorra, Kanalöarna, Färöarna, Isle of Man, Monaco, San Marino, Vatikanstaten och Gibraltar.

Starta enkelt!

Nordiska länder
Detta krävs av dig som inte är medborgare i Finland men är medborgare i annat nordiskt land:

 • Registrera dig vid magistraten
 • Registera ditt uppstartsföretag Business Information System (YTJ)
 • Inget uppehållstillstånd i Finland krävs
Övriga EU/EES-länder
Om du avser stanna och driva verksamheten från Finland, krävs registrera vid Migrationsverket.

 • Registrera dig vid magistraten
 • Registrera dig vid Migrationsverket
 • Ansök om tillstånd om att få bedriva näringsverksamhet från den finska patent- och registreringsbyrån
 • Välj en lämplig form av företag och registrera ditt företag i det finska patent- och registreringsbyråns handelsregister.

Företagsfinansiering

Nyblivna företagare måste gå igenom ett antal utmaningar innan de lyckas etablera sig som ett stabilt bolag på marknaden. En av de största utmaningarna är att se till att hålla finanserna i ordning. Speciellt i samband nyetablering av företag kan kapitalunderskott uppstå och då krävs det ofta någon sorts företagsfinansiering för att få verksamheten att komma igång. Men att hitta investerare eller söka lån och kredit är oftast en stor utmaning i sig, därför har vi sammanställt information om de finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga för Finska företag.

För vem och vad krävs
 • Finskt medborgarskap underlättar och utökar finansieringsmöjligheterna, men är inte ett absolut krav.
 • Banklån kan kräva en borgen, en partiella borgen kan vara lösningen så att bankfinansiering ska kunna ordnas.
 • Startupföretag kan erhålla understöd genom Business Finland.
 • Bisysslor kan i vissa fall erhålla finansiering.
 • Säkerhet krävs i form av investering i bolagets eget kapital eller om detta inte är möjligt, personlig borgen.
 1. Startpeng är ett behovsprövat stöd som ges till företagare med särskilda behov och som beviljas av staten. Startpengen är personlig, beskattningsbar inkomst som betalas till företagaren för att finansiera dennes levnadskostnader. Startpengar kan den få som är en arbetslös arbetssökande,en person som omvandlar betald anställning till heltidsentreprenörskap eller deltidsföretagare som utökar sin verksamhet till heltid.
 2. Företagslån (yrityslainojen) - är kanske den mest självklara finansieringsformen, men också en av de mest komplexa. Det finns nämligen mängder med olika låneupplägg att välja mellan, men kraven som ställs på låntagaren varierar en hel del. Exempelvis kräver en del företagslån en fast egendom eller annan säkerhet, andra kreditgivare lånar ut pengar utan säkerhet och låter istället låntagaren garantera skulden genom ett personligt borgensåtagande.
 3. EU-finansiering (EU-rahoitus) - inom ramen för Horizon 2020 (horisontti 2020), satsar EU:s program för finansiering nästan 80 miljarder euro på forskning och innovation under perioden 2014-2020. En del av EU-finansiering syftar till att ge understöd kopplat till utvecklande av företag, då gäller det primärt små och medelstora företag samt nystartade företag.
 4. Startgaranti för nystartade företag - Startgarantin hjälper nya små och medelstora företag att få finansiering från banken, genom olika investeringar och rörelsekapitalbehov. Primärt erbjuds garantin till nyetablerade privatägda företag som funnits registerade i 1-3 år.
 5. Crowdfunding (joukkorahoituslainat) - lånebaserad crowdfunding är en form av företagsfinansiering där företag söker kapitalfinansiering direkt från investerare utan att den traditionella banksektorn fungerar som mellanhand. I dagsläget finns det 17 olika aktiva crowdfunding-plattformar i Finland där företag kan lägga ut en projektbeskrivning och vädja till investare att satsa kapital på just deras verksamhet. Utöver lånebaserad crowdfunding kan även investare erbjudas delägarskap eller belöningar i utbyte mot kapitalinvesteringar.
 6. Factoring (Myyntisaaminen/Ostovelka) - Sälj kundfodringar och andra obetalda fakturor för att förbättra likviditeten i företaget och kassaflödet.

Upprätta etableringsansökan/välj företagsnamn online

Videoguiden vägleder dig genom hela registreringsprocessen på den gemensamma onlinetjänsten YTJ.fi

alternative

Omdömen bästa företagsformen

alternative

Min vän är revisor och han rekommenderade ett aktiebolag. Det var ett säkrare val, eftersom företaget var tvungna att låna och företagets pengar skulle hålla sig mer åtskilda från mina egna.

T F - Entreprenör

alternative

Väntar på omdöme.

Vill du synas här?

alternative

Väntar på omdöme.

Vill du synas här?

Om Foretag.fi

På Foretag.fi arbetar vi hårt för att hjälpa nuvarande och kommande företagare i Finland att hitta relevant och tillförlitliga uppgifter om hur olika bolagsformer fungerar. Start och driva ett företag i Finland, hitta och välj den företagsform som passar bäst!

alternative

Inovatik.com

Lead designer

alternative

Elias

Online Marketer

alternative

Sofia

Software Engineer

alternative

Amanda

Business Manager

Kontakt

Jag har läst och accepterar villkoren